>

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MF Shipping Group (statutaire naam: MF Beheer B.V.), KvK 02073715, en alle tot het concern van MF Shipping Group behorende ondernemingen, hierna aan te duiden als MFSG.

Verwerking van persoonsgegevens door MFSG

Voor MFSG is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. MFSG respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doel verwerking persoonsgegevens

MFSG verwerkt uw persoonsgegevens – hoofdzakelijk - voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 2. Het voeren van de administratie, evenals andere activiteiten van intern beheer.
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen.
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 5. Om u te informeren over nieuwe diensten van MFSG.
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
 7. Voor het kunnen verzenden van digitale informatie die per e-mail aan u wordt gestuurd.
 8. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 9. Het behandelen van geschillen en het laten uitoefenen van accountantscontrole.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking is gelegen in tenminste één van de hierna genoemde zes grondslagen:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG).
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG).
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden

MFSG deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

MSFG bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

MFSG zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. Deze rechten zijn onder andere:

Recht op inzage

U heeft het recht de door MFSG verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Recht op rectificatie, aanvulling of verwijdering (het recht om vergeten te worden)

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen, aanvullen of zelfs te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie verzet kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maat-regelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u zich verzet tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand , heroverwegen of wij aan uw verzet tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan MFSG om aan te tonen dat wij, ondanks uw verzet, toch een gerechtvaardigd belang hebben uw persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de door u aan MFSG verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u ver-zorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van rechten

U kunt de rechten uitoefenen door contact op te nemen via avg@mfgroup.nl

Termijnen

Wij zullen uw vragen in principe binnen een maand beantwoorden. Wanneer de beantwoording onverhoopt meer tijd kost, informeren wij u hier binnen een maand over. Vanwege de complexiteit van uw verzoek en/of het aantal verzoeken kan het zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Individuele afweging bij ieders verzoek

Wij wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wij zullen ieder verzoek steeds situationeel beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Toezichthouder

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van MFSG. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. MFSG raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

MFSG past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. MFSG raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal MFSG er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via avg@mfgroup.nl

webworks by multimove